10 vanliga frågor om UGL (Utveckling av Grupp och Ledare)

Här har vi samlat ett antal vanliga frågor som vi som arrangör får av deltagare:

Vad är UGL?

UGL är en utveckling för ledare och medarbetare som syftar till att bli mer effektiv som både ledare och medarbetare. UGL ägs av Försvarshögskolan (FHS) som förvaltar och utvecklar konceptet som har sitt ursprung från försvaret där man i slutet av 70-talet insåg att man behövde förändra synen på ledarskap och grupper så att det bättre mötte både den pågående samhällsutvecklingen och ny kunskap om grupper och ledarskap. Konceptet UGL är i ständig utveckling och har sedan 80-talet genomgått flera revideringar för att teorier och modeller ska motsvara resultatet av aktuell vetenskaplig forskning kring organisation, ledarskap, team och grupper. Den senaste revideringen genomfördes 2016 och det har nyligen påbörjats ett ny översyn för att igen se vad som behöver justeras och kompletteras. Så via en UGL kurs får du det senaste av det som är vetenskapligt kontrollerat inom området, ledarskap, team och grupper.

Vad bygger UGL på för bärande modeller?

UGL ingår som en del i det som kallas FHS Ledarskapsmodell som bygger på svensk forskning om organisation, ledarskap, team och grupper. Kopplat till ledarskapsmodellen finns UGL, Utvecklande Ledarskap och Indirekt Ledarskap, där UGL är en ledarutveckling och de två övriga är ledarutbildningar. Bärande teorier/modeller i UGL är Wheelans IMGD modell om högpresterande team, Sjövolds forskning om teamroller, Will Schutz FIRO modell som handlar om grupprelationer, Bales modell om kopplingen mellan uppgift och relationer, det Utvecklande Ledarskapet som är resultatet av svensk forskning kopplat till transformativt ledarskap, forskning om känslors påverkan på beteende och beslutsprocesser, mm. Längs hela UGL veckan så finns kommunikation och konflikthantering som en genomgående röd tråd.

Vad är syftet med UGL och hur går det till?

Syftet med UGL veckan är att du ska bli effektivare som ledare och gruppmedlem och kan bidra tillbåde organisatorisk och individuell utveckling i din vardag.

Det är en upplevelse tillsammans med för dig nya personer med möjlighet att under fem dagar utforska grupp- och ledarbeteenden i en grupp som utvecklas. Du får möjlighet utforska vad som händer med både dig, övriga i gruppen och gruppen som helhet när gruppen får olika uppgifter att hantera och fatta beslut i. Efter beslutet så tittar gruppen på resultatet och vad som gjorde att det blev som det blev, vilka beteenden som var hjälpsamma respetive hindrande i gruppen och vilka lärdomar som går att dra inför nästa uppgift både som individ och som grupp. Lärdomarna kopplas sedan till teorier och modeller för att skapa en bättre förståelse för olika skeenden och beteenden. Under veckan arbetar man med utvecklande feedback och feedforward och i slutet av veckan så får man skriva sin egen handlings- och utvecklingsplan och får återkoppling på den av sina gruppkamrater.

Det är därför UGL är förlagt på ”internat” under 5 dagar med två handledare, så vi kan vara i ett intensivt och ostört lärande genom spännande och ibland utmanande mänskliga möten och uppgifter.

Hur kan ett moment gå till?

Det kan vara att var och en får en uppgift att lösa enskilt som handlar om att tolka en situation och ta fram en egen lösning, därefter får gruppen lösa det tillsammans. Det kan handla om värderingar eller mer faktabaserade uppgifter. Oavsett så finns ju oftast olika tolkningar och erfarenheter som gör att individerna ser och tänker olika som de sedan har med sig in i den gemensamma uppgiften där det gäller att komma överens. I många andra kurser presenteras färdiga lösningar, på UGL får gruppen hitta sina lösningar och få kunskaper om mänsklig samverkan genom att blottlägga vad de faktiskt egentligen tycker, tänker och känner om det som sker i gruppen och hur de olika deltagarna agerar. En viktig del i momenten är reflektion och lärande, dvs vad tar jag med mig från den här övningen, hur kan jag använda de lärdomarna och vilka teorier och modeller kan jag luta mig mot. Detta gör att UGL är unikt och att hela kursveckan är en lärsituation.

 

Vad får jag lära mig?

Grundläggande delar i kursen är förmågan att kommunicera direkt och klart och att förstå konflikters betydelse för relations- och grupputveckling. (Med konflikter menas här individuella behov som krockar/konfliktar med andras behov)

Verktygslådan

  • Träning på att ta emot och ge utvecklande feedback
  • Träning i att skapa miljöer där feedback efterfrågas
  • Träna på coachande samtal och aktivt lyssnande
  • Se och förstå hur normer och värderingar påverkar beteenden
  • Förstå och träna på ledarbeteenden som är gynnsamma för både individ och grupp
  • Träna beslutsfattning i grupp för att hitta modeller där allas kompetenser tillvaratas
  • Utforska och förstå viktiga gruppdynamiska faktorer
  • Förstå drivkrafter bakom beteenden och hur de påverkar systemet gruppen
  • En handlingsplan för att sätta igång/fortsätta utvecklingen i min vardag på jobbet

 

Skiljer sig olika kurser åt?

Det kommer en blandning av deltagare i olika åldrar, av olika kön, med olika bakgrunder, erfarheter och yrken och från olika organisationer vilket gör att resan kan se lite olika ut. Syfte och mål för alla UGL kurser är samma men vägen dit påverkas av de samlade erfarenheterna och upplevelserna som finns i gruppen och tillsammans skapar man ett ofta livslångt lärande med direkta kopplingar till vardagen. Handledarnas roll är att försöka skapa bästa förutsättningar för deltagarna i gruppen att få ett optimalt lärande kopplat till både UGL syfte och mål och deltagarnas individuella mål.

 

Vilka får vara handledare?

För att vara handledare på en UGL kurs så behöver du vara certifierad av Försvarshögskolan (FHS). Det innebär att du först behöver ha gått en egen UGL, därefter så går du en fördjupad UGL (FUGL) som är två veckor, sedan går du en handledarugl (HUGL) som är två veckor där du tränar på innehållet i UGL och att vara handledare, därefter så kör du en UGL vecka tillsammans med en handledare som är godkänd att genomföra det som då kallas slutprov. Om allt går bra så får du sedan fortsätta vara handledare för UGL kurser. Hos oss på Core Code så ställer vi ytterligare krav, vi vill att du även ska ha gått en egen THE kurs (The Human Element) för att få ännu mer insikter om dig själv och öka förståelsen för de individuella processer som sker under UGL veckan. Vi vill också att du ska ha gått en JGL kurs (Jämställdhet-Genus och Ledarskap) för att få mer kunskaper och insikter kring begrepp och företeelser när det gäller jämställdhets- och mångfaldsfrågor, så du kan vara en bra resurs i dessa frågor under veckan.

 

Vilka är det som kommer till era kurser?

De som kommer till våra UGL kurser är chefer på olika nivåer, projektledare, nyckelpersoner och medarbetare. Vi har avtal med flera större organisationer både inom den offentliga och den privata sektorn vilket gör att det blir en bra blandning av kvinnor, män, yrken, erfarenheter och perspektiv. Våra kursgårdar är anpassade för deltagare med olika funktionsvariationer.

 

 

Behöver man förbereda sig på något speciellt sätt?

Nej, man behöver inga särskilda förkunskaper eller examina för att gå UGL. Du kommer med de förutsättningar du har, är du nyfiken på hur grupper och individer i grupper utvecklas tillsammans och tränar ledarskap så räcker det långt. 

 

Finns det forskning som säger att UGL är bra och fungerar?

Ja, man gjorde för något år sedan en effektutvärdering av UGL. Det var Karolinska Institutet och Försvarshögskolan som tillsammans med några av oss kursarrangörer utvärderade om UGL har någon effekt i de organisationer som skickar deltagare. Det innebar att man 2013 - 2017 följde ca 300 deltagare under ca 6 månader före och efter kurs för se hur de påverkade i vardagen. Det man klart kunde se var att de som gått UGL uppvisade klart färre destruktiva ledarbeeenden, de hade också i högre grad förmåga till ett utvecklande ledarskap som är det mest gynnsamma för både individens och organisationens utveckling och resultat.