Utforska dina samarbetsattityder

Röd och grön zon

I samarbetet med andra är den attityd vi har lika viktig som innehållet i det vi pratar om. Och de metoder som vi använder oss av för att lösa eventuella problem.
Agerar vi utifrån ett rött eller grönt förhållningssätt.
Det finns inget sammanhang, ingen process och ingen relation som inte kan förstöras eller skadas av hotfulla attityder, synsätt, avsikter eller känslomässiga tonlägen från den Röda zonen. Motsvarande från den Gröna zonen är ingen självklar garanti för framgång, men de ökar möjligheterna högst betydligt.

Att bli känslomässigt upprörd och obalanserad i en konfliktfylld situation, kan liknas vid att bli känslomässigt kidnappad. En del av det som händer i dessa situationer är att din kropp tar över hjärnan och ditt beteende. Forskning visar att den här neurologiska blockeringen har     sitt ursprung i amygdala, ett centrum i hjärnans limbiska system.
Om jag befinner mig i Röd zon, kan jag bete mig på ett flertal olika sätt. Till exempel: Jag känner mig hotad, vill ha rätt, anklagar andra, är försvarsinriktad, blir rigid, förnekar, är okänslig, är omväxlande passiv/aggressiv. Sammantaget oftast inte ett sätt att lösa upp en konflikt.

Är jag i Grön zon kan jag också bete mig på ett flertal olika sätt. Till exempel: Jag känner mig inte hotad så lätt, provocerar inte fram försvar hos andra. Är medveten om mina egna syften och avsikter. Jag kan vara hård i sakfrågor, men mjuk med människor, behandlar andra med respekt, vill förstå andras synsätt, samtidigt som jag står fast vid min uppfattning. Är bra på att hantera konflikter, använder mig inte av maktmedel. Är öppen för att ta emot återkoppling, lär av mina misstag. Och vad som är angeläget

Kommunicera öppet kring vad som är väsentligt i situationen och fokusera på att hitta lösningar, som är tillfredsställande för samtliga parter.

Tips på övning
2 blädderblock röda + gröna pennor
Dela upp arbetsgruppen
Låt halva gruppen skriva ner vad som är röda beteenden i arbetsgruppen, andra halvan vad som är gröna beteenden.