JGL - Jämställdhet Genus och Ledarskap

 

Handledarkvalitet

Det som bl a skiljer oss från andra leverantörer är att vi ställer krav på att våra handledare, oavsett

om det är UGL, THE eller annan kurs eller uppdrag, att de ska ha gått en egen JGL (Jämställdhet-

Genus och Ledarskap) och en egen THE (The Human Element).

 

Varför då? Med kunskap om jämställdhet och genus har du större förståelse för de företeelser i

grupper som kan kopplas till normer. Normer skapar omedvetna mönster i grupper och kan ge utslag i

vem som får påverka och ha inflytande. Med kunskap och insikt inom ämnet får du som handledare

lättare syn på detta och kan vara ett stöd i att lyfta, medvetandegöra och stötta i att vara normkreativ

och ändra beteenden till att bli mer inkluderande.

 

När det gäller THE så har du efter den kursen ofta en bättre koll på dig själv, bl a dina egna behov,

rädslor och försvar, som gör att du bättre kan följa de individuella processer som sker under själva

grupputvecklingen och lärandet under UGL. Och dessutom vara ett stöd genom din medvetenhet och

kunna ställa bra frågor som för vidare och ger nya insikter och perspektiv. Det blir ofta lättare när jag

inte stör mig själv genom för mycket omedvetna reaktioner utan kan vara mer trygg när det blåser

och ha koll på vilka och vems behov som är ute och går, så jag kan sortera och bidra.

 

Varför ska Du som ledare gå en JGL?

Behovet av kunskap om jämställdhet, mångfald och jämlikhet ökar i takt med vetskapen om sambandet

mellan en organisations grad av jämställdhet och dess lönsamhet och hållbarhet. Kunskap om

jämställdhet och inkludering behövs då ord ska övergå till handling i myndigheter, företag och

organisationer. Vi vet att jämställdhet bidrar till att verksamhetens konkurrenskraft och lönsamhet stärks

och att beslut som tas av en diversifierad grupp i högre grad är hållbara. Rapporter från bland annat

McKinsey visar att företag som tar jämställdhet på allvar har högre sannolikhet för lönsamhet.

Motsvarande siffra för en arbetsplats präglad av mångfald ligger ännu högre. Jämställdhet har

naturligtvis också ett värde för organisationen utifrån ett rättvise- och demokratiskt perspektiv.

Vi behöver kunskap om och träning i att leda diversifierade grupper och medvetenhet om de

maktstrukturer som påverkar kopplat till kön. JGL ger chefer/ledare/nyckelpersoner ökade

förutsättningar att leda och styra mot uppsatta jämställdhetsmål samt rekrytera jämställt och

inkluderande och därmed öka förutsättningarna för hållbarhet, god kvalitet och lönsamhet.

 

Vad är JGL?

JGL, Jämställdhet Genus Ledarskap, är ett utbildningskoncept som togs fram som ett EU-projekt,

vidareutvecklades av Försvarshögskolan och är väl beprövat och vetenskapligt underbyggt.

 

Jämställdhet Genus Ledarskap är en utbildning som vilar på genusvetenskaplig grund och har som syfte att stödja praktiskt jämställdhetsarbete.

För utbildningens vetenskapliga innehåll och kvalitetssäkring svarar Fil.Dr Anders W Berggren,

tidigare chef för Programmet för Genusstudier vid Försvarshögskolans Institution för ledarskap och management.

I utbildningens referensgrupp medverkar Gertrud Åström, jämställdhetsexpert och tidigare statlig utredare av jämställdhetspolitiken, samt Jesper Jansson, utbildningens konceptutvecklare och examinator.  Utveckling av utbildningen har skett tillsammans med en referensgrupp bestående experter och pedagoger och ägs och förvaltas av SQILD - Institutet för Hållbar Utveckling, Kvalitet och Ledarskap.

Frågor om konceptet kan ställas till Jesper Jansson, 018-42 90 60, jesper@sqild.se.Institutet verkar för kunskapsutveckling och praktiskt utvecklingsarbetemed utgångspunkt i en hållbar utveckling av världen, samhället, organisationer och människor.

SQILD tillhandahåller koncept och kunskapsprodukter byggda på forskning, evidens och beprövad erfarenhet.

Under JGL så varvas fakta och forskning med praktiska övningar.

Utbildningens omfattning är 2+2 dagar. Mellan tillfällena gör deltagaren en analysuppgift i sin

organisation under handledning av kursledningen. De två första tillfällena hålls på internat medan de

två avslutande dagarna hålls digitalt.

Innehållet är bl.a.

• Definitioner

• Makt och maktbaser

• Organisationsteori och motstånd i organisationer

• Statistik och analys

• Ledning och styrning t ex gällande lagstiftning, politiska mål och regelverk

• Ansvaret som arbetsgivare och chef

 

Kursledare

Charlotte Axelsson har genomfört ett stort antal ledarskapsutbildningar med inriktning jämställdhet,

ickediskriminering och mångfald och har under de senaste åren utbildat närmare 300 chefer i JGLkonceptet.

Charlotte har många års erfarenhet av ledarskap, organisationsutveckling och praktiskt och

systematiskt jämställdhetsarbete. Charlotte är även UGL-handledare.

Michael Carlsson handleder JGL, UGL, FUGL, HUGL, THE ( The Human Element ) och FS (

Förtroendefullt Samarbete ), Master trainer LIFO. Är seniorkonsult och arbetar främst med

förändringsprocesser och anpassade uppdrag. Fokus på personlig utveckling av chefer och kopplar det

till ett större sammanhang inom deras organisationer. Det innebär analys, design och genomförande av

längre förändringsprocesser i olika verksamheter. Ett mål och en utmaning är att jobba globalt med

dessa frågor och i större sammanhang som inom EU, att få dem att sträva och jobba i samma riktning.

Inte bara med ord utan också i handling.

JGL hålls alltid av två certifierade handledare. Max antal deltagare är 16 st.

 

Återkoppling från några av de chefer som gått JGL för Corecode.

”Att få reflektera över frågorna i en öppen miljö, väl underbyggt koncept (material och upplägg) med

ett ledarskapsfokus var super!

”Handledarnas positiva framtoning gjorde att hela kursen får betyget MVG”

”Mycket kompetenta med en oerhörd kunskapsbank – varierat upplägg som engagerar”

”Handskas fint med gruppen – skapar ett tryggt klimat som stimulerar diskussioner”

”Mycket proffsiga i sitt uttryck och framförande – inga frågor blir hängande i luften”