Hållbart medarbetarskap

Ett lyft för dig som medarbetare!

Modul 3, Jag och gruppen

Gruppens dynamik och utveckling

Denna modul fokuserar på gruppens dynamik och utveckling. Samt verktyg för att reda ut sådant som kan ”skava” i gruppens samarbete och eventuella djupare konflikter.

Röd och grön zon i organisationer

Verksamheter i den gröna zonen kännetecknas av hög nivå av tillit, ömsesidigt stöd, dialog och ett ärligt och öppet klimat. Nivån av skuldbeläggande är låg. I verksamheter i den röda zonen, är det tvärtom. Tilliten är låg, det finns en oro och misstänksamhet. Jag är på min vakt och ligger lågt. Jag kan hitta en eller flera personer, med vilka jag pratar om sådant som jag är missnöjd med. I en icke coronatid sker det ofta vid kaffeautomaten under lunchrasten, till exempel. Nivån av skuldbeläggande är ofta hög.

Susan Wheelan och Integrerad modell för grupputveckling.

Bakom denna modell finns mycket evidensbaserad forskning. Modellen beskriver gruppens olika utvecklingsstadier och vad som är signifikant för de olika stadierna.

Vi kommer att gå igenom teorin ordentligt. Du får arbeta praktiskt med var du tror att din egen arbetsgrupp, befinner sig på för nivå. Samt hur du ska hantera detta. Med en djupare förståelse för teorin, kommer du bättre att förstå gruppens dynamik .

Självskattning som grupp

Vi kommer att gå igenom de fem grundläggande färdigheterna som behövs för att skapa ett förtroendefullt samarbete.

Det handlar bland annat om att genuint verkligen vilja samarbeta. Vilka krav som då ställs av öppenhet och mitt personliga ansvar. Att jag förstår mina egna drivkrafter och försöker förstå andra.

Att vara överens om hur beslut fattas i gruppen innan de tas och min roll i detta.

Problemlösning och förhandling

Vi kommer att gå igenom ett intressebaserat förhållningssätt för problem och konflikthantering. I den här metoden fokuserar vi på intressen istället för positioner för de inblandade parterna. Vi kommer att gå igenom de olika stegen och du får själv fundera på ett möjligt case.

Konflikthantering

Under detta avsnitt kommer vi att titta på olika konfliktstilar. Du får reflektera över din ”oftast använda” och varför det är så.

Momentet innehåller också ett antal konkreta verktyg för att hantera en konflikt.

Praktiskt

Under modulen som är 2 x 2 timmar kommer vi att ha teorigenomgångar. Ni kommer att få arbeta i mindre grupper samt få reflektera på egen hand.

Dokumentation kommer att tillhandahållas.

Pris: 3400 SEK för en modul och 8400 SEK för samtliga tre moduler.   Moms 25 % tillkommer.